PETUN LOSSI                    


Petun lossi liikennöi ympärivuotisesti Salon Särkisalossa Petun ja Ulkoluodon saarten 600 metrin väliä. Lossitoiminta hoidetaan yksityisesti ja käytössä on vuokrattu 44 kantotonnin vaijerilossi. 

LOSSIN AIKATAULU


Lossi aloittaa arkisin klo 06.00, lauantaisin klo 07.00 ja sunnuntaisin klo 08.00. Viimeinen vuoro Ulkoluodosta lähtee klo 21.50 ja Petusta klo 21.55.

Perjantaisin ja lauantaisin ajetaan 23.30 asti edellyttäen, että kuljetuksesta on tehty varaus vuorossa olevalle kuljettajalle 21.30 mennessä. Kuljetukset ovat tällöin pääsääntöisesti puolen tunnin välein.

Tauot lossilla ovat päivittäin klo 08.30-08.50, 11.00-11.30, 16.30-16.50, 19.00-19.30.

Lossin puhelinnumerot ovat: 02-7322 648 ja 0503 542 488.

Kesäkautena ja liikennetiheydestä riippuen myös muulloin etenkin viikonloppuisin ajetaan aikataulussa siten, että lossi lähtee Petusta tasatunteina ja sen jälkeen 15 minuutin välein. Lossi viipyy Ulkoluodossa muutaman minuutin, jos lossilla tai vastarannalla on ylipyrkijöitä. 


Kesäkauden ulkopuolella lossi liikennöi tarvittaessa.


OHJE LOSSILIIKENTEEN SUJUMISEKSI


* Hälytyskuljetukset ajetaan aina viivytyksettä.
# Raskaan liikenteen kuljetus voi aiheuttaa muutoksia lossin aikatauluun ja lossin kannen täyttämiseen.
# Lossin täyttymisestä johtuen rannalle jääneet ajoneuvot pyritään hakemaan mahdollisimman pian.
# Aikataulun mukainen vuoro ajetaan vain, jos jommalla kummalla rannalla on aikataulussa ilmoitettuna aikana ylipyrkijä.
# Lossi kulkee siten, että se ehtii purku- ja kuormausajan huomioon ottaen seuraavalle aikataulun mukaiselle vuorolle tai kuljettajalle määrätylle tauolle.
# Huonon sään, moottorivian tai huoltotoimien sattuessa voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne kokonaan pysäyttää.
# Yksityisluonteisista kuljetusohjeista voidaan sopia vain lossin hoitokunnan päätöksellä. Hoitokunta myös käsittelee mahdolliset epäselvyydet kuljetusjärjestelyissä.
# Lossinkuljettaja voi tilapäisesti tehdä tarvittavia muutoksia aikatauluihin ja kuljetusjärjestelyihin.

LOSSIN KULJETTAJAT JA HOITOKUNTA

Ekki Sjöstrand (esimies)

Aleksei Langinen

Mikko Virpo

Kalevi Krywacki

Kim Hellström

Hoitokunnan puheenjohtaja Heikki Liede

Sähköposti: petunlossi@gmail.comTIELIIKELAITOKSEN JA PETUN LOSSIN  KULJETUSEHDOT


Tieliikelaitos kuljettaa matkustajia ja heidän matkatavaroitaan sekä ajoneuvoja Suomen voimassa olevan merilain mukaisin ehdoin.

Kiinnitämme erityisesti huomiota kuljettajan vastuun osalta seuraaviin ehtoihin:

Kuljettaja vastaa matkalla aiheutuneesta henkilövahingosta, jos vahinkoon johtanut tapahtuma on aiheutunut kuljettajan tai jonkun hänen palveluksessaan olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä. Tämä koskee myös matkatavaroiden, ajoneuvo mukaan lukien, vahingoittumista tai häviämistä.

Matkustajalla on todistustaakka virheestä tai laiminlyönnistä eli matkustajan on osoitettava kuljettajan huolimattomuus muissa tapauksissa kuin aluksen/lautan haaksirikon, karilleajon, yhteentörmäyksen, räjähdyksen, tulipalon tai alukseen tulleen vian yhteydessä.

Kuljettajan vastuu muista ajoneuvoista (kuten kuorma-autot) määräytyy merilain 13 luvun mukaisesti. Kuljettaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu ajoneuvon vahingoittumisesta tai häviämisestä matkan aikana, ellei kuljettaja osoita virheen tai laiminlyönnin puuttumista.

Kuljettajan vastuu yksittäisestä vahingosta on rajoitettu merilain mukaisesti seuraavalla tavalla:

- Matkustajavahinko 175.000 erityistä nosto-oikeutta (SDR);

- Matkustajan ajoneuvon vahingoittuminen 10.000 SDR;

- Matkustajan käsimatkatavaran vahingoittuminen ja häviäminen 1.800 SDR;

- Muut ajoneuvot: 667 SDR tai 2 SDR/kilo ajoneuvolta.

Matkustajan omavastuu on 150 SDR ajoneuvoa kohden ja 20 SDR muissa matkatavaravahingoissa.

SDR, erityinen nosto-oikeus, on Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemä yksikkö, joka muunnetaan euroiksi IMO:n päivittäin antaman kurssin mukaisesti (vuoden 2004 huhtikuussa 1 SDR = noin 1,2 euroa).

Edellä mainitun lisäksi kuljettajalla on oikeus vedota merilain 9 luvun mukaisiin kokonaisvastuuta koskeviin rajoituksiin.

Kuljettaja tai sen vakuutusyhtiö antaa tarvittaessa lisätietoja. 

Yhteystiedot:

Tieliikelaitos Lauttavarustamo   Petun Lossin tiehoitokunta

Håkan Forsman

PL 252, 2010 TURKU

Puh. 020 444 8148VÄGAFFÄRSVERKETS OCH PETTU FÄRJAS TRANSPORTVILLKOR


Vägaffärsverket utför transporter av passagerare och deras resgods samt fordon i enlighet med de villkor som gäller enligt gällande sjölag (674/1994) i Finland.

Beträffande transportörens ansvar fäster vi särskild uppmärksamhet på följande villkor:

Transportören ansvarar för personskada som drabbar en passagerare på grund av en händelse under resan, om skadan har orsakats genom fel eller försummelse av transportören eller någon som han ansvarar för. Detsamma gäller även resgods, fordon inkluderade, som går förlorat eller skadas. 

Passageraren har bevisbördan för fel eller försummelse. Således är det passageraren som har att visa att transportören agerat försumligt utom när skadan orsakats genom skeppsolyckor som förlisning, kollision, strandning, brand eller explosion eller om skadan uppkommit till följd av fel i fartyget.

Transportörens ansvar för andra fordon (såsom lastbilar) bestäms enligt sjölagens 13 kapitel. Transportören svarar för skador på fordonet som går förlorat eller skadas om inte transportören visar att fel eller försummelse saknas.

Transportörens ansvar för en enskild skada är ett begränsat ansvar enligt sjölagen med följande belopp:

    * För personskada per passagerare 175.000 särskilda dragningsrätter (SDR);
    * För skada på passagerarens fordon 10.000 SDR;
    * För skada på eller förlust av handresgods 1.800 SDR;
    * Övriga fordon: 667 SDR eller 2 SDR/kg per fordon.Passagerarens självrisk är 150 SDR per fordon och 20 SDR för annan skada på resgods.

Med SDR förstås den av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätten. Omräkning av SDR till euro sker dagligen enligt den av IMO givna kursen (i april 2004; 1 SDR = cirka 1,2 €). 

I tillägg till det som sagts ovan har transportören rätt att åberopa reglerna om globalbegränsning (som begränsar det totala ansvaret) i sjölagens 9 kapitel. 

Transportören eller dess försäkringsbolag ger ytterligare information vid behov.

Kontaktuppgifter:     

Vägaffärsverket Färjerederiet          Bestyrelsen för Pettu Färja Väglag

Håkan Forsman

PB 252, FIN-20101 ÅBO

Tel. 020 444 8148