PETUN TIEKUNTIEN TIEYKSIKÖIDEN OSITTELU

TAUSTAA

Petun tiekunta perustettiin vuonna 1981. Maanmittaustoimiston johdolla pidetyssä tietoimituksessa määrättiin tuolloin kiinteistöjen tieyksiköille perusteet, jotka osin ovat edelleen käytössä.

Lossitoiminta käynnistyi vuonna 1986 ja sille perustettiin oma tiekuntansa. Samalla perustettiin Pettu-Ulkoluoto yksityistien tiekunta.

Jokaiselle Petun saaren tieosakkaalle on määrätty kolmen eri tiekunnan tieyksiköt. Niiden perusteita on järjestelmällisesti yksinkertaistettu ja yhtenäistetty tieosakkaiden määrän lisääntyessä.

Petun tiekunnat hyväksyvät vuosikokouksissaan tiekunnille seuraavan vuoden yksikkömaksut, jotka kerrotaan osakkaiden tieyksiköiden määrällä. Näin saadaan osakkaiden tienhoitomaksut.

Periaatteet tieyksiköiden määräytymisestä on esitetty Maanmittauslaitoksen julkaisemassa käsikirjassa yksityisteiden tienpidon osittelusta (Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 92, Kehittämiskeskus 2010).

Maanmittauslaitoksen julkaisun suositukset eivät sellaisenaan sovellu Petun tiekuntien tarpeisiin. Syinä tähän ovat mm. seuraavat: Petun saaren kiinteistöjen valtaenemmistö on vapaa-ajan asuntoja, tieosakkaiden lukumäärä on muihin yksityisteiden osakasmääriin verrattuna huomattavan suuri, hallinnointi on ainakin toistaiseksi hoidettu vapaaehtoisvoimin, vakinaisten talouksien määrän lisääminen on tavoiteltavaa, tienpidon osittelua koskeva ohjeistus ei erikseen ota huomioon lossitoimintaa.

Tiekuntien vuosikokoukset tekevät tieyksiköitä koskevat päätökset itsenäisesti harkintansa perusteella.

TIEYKSIKÖIDEN LASKEMISEN PERUSKAAVAT

Petun tiekunta

Lähtökohta tieosakkaiden tieyksiköille on painoluku 500, mikä kerrotaan lossinrannan ja kiinteistön välimatkalla ja lisäksi kerrotaan vuoden 1981 tietoimitukseen perustuvalla korjauskertoimella. Tuolloin määritellyt korjauskertoimet perustuvat ensisijaisesti kiinteistöä lähinnä olevan tiekunnan tien ja lossinrannan väliseen etäisyyteen. Mitä kauempana lossinrannasta kiinteistö on, sitä pienempi on korjauskerroin.

Esimerkki: 500 (painoluku) x 1,91 (matka lossille) x 1,09 (korjauskerroin) = 1041 yksikköä.

Jos kiinteistöön kuuluva metsäalue ylittää tiekunnan päättämän enimmäisalueen, lisätään siitä lasketut yksiköt asumisesta tuleviin yksiköihin.

Esimerkki: 2,7 (metsähehtaaria) x 8 ( metsän painoluku) x 1,91 (matka lossille) x 1,09 (korjauskerroin) = 45 yksikköä.

1041 + 45 = 1086 yksikköä.

Petun lossin tiekunta

Lähtökohta tieosakkaiden tieyksiköille on painoluku 500, mikä on samalla lossin tiemaksun yksikkömäärä.

Jos kiinteistöön kuuluva metsäalue ylittää tiekunnan päättämän enimmäisalueen, lisätään metsäalueesta ja metsän painoluvusta muodostuvat yksiköt asumisesta tuleviin yksiköihin.

Esimerkki: 2,7 (metsähehtaaria) x 8 (metsän painoluku) = 22 yksikköä.

500 + 22 = 522 yksikköä.

Pettu-Ulkoluoto tiekunta

Lähtökohta tieosakkaiden tieyksiköille on painoluku 500 mikä kerrotaan Ulkoluodossa olevan tien pituudella 1,26 kilometrillä.

Esimerkki: 500 (painoluku) x 1,26 (tieosuuden pituus) = 630 yksikköä.

Jos kiinteistöön kuuluva metsäalue ylittää tiekunnan päättämän enimmäisalueen, lisätään metsäalueesta, metsän painoluvusta ja tieosuuden pituudesta (matkasta) muodostuvat yksiköt asumisesta tuleviin yksiköihin.

Esimerkki: 2,7 (metsähehtaaria) x 8 (metsän painoluku) x 1,26 (matka) = 27 yksikköä.
630 + 27 = 657 yksikköä.

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Silloin kun osakkaan kiinteistöä käyttää erillinen ruokakunta tai ruokakuntia toistuvasti vapaa-aikansa viettämiseen määrätään osakkaalle lisäkäytöstä lisäyksiköt, mitkä lasketaan 10%:n osuutena lossin tieyksiköiden painoluvusta, 20%:n osuutena Pettu-Ulkoluoto tieyksiköiden painoluvusta ja matkasta ja 20%:n osuutena Petun tieyksiköiden painoluvusta x matkasta x korjauskertoimesta.

Kiinteistöjen vuokrausta tai kurssitoimintaa harjoittaville osakkaille määrätään lisäyksiköt, mitkä lasketaan 50%:n osuutena lossin tieyksiköiden painoluvusta , 100%:n osuutena Pettu-Ulkoluoto tieyksiköiden painoluvusta ja matkasta ja 100%:n osuutena Petun tieyksiköiden painoluvusta x matkasta x korjauskertoimesta.

Painoluvuksi asetetaan 500 kaikille muille paitsi maataloutta harjoittaville kiinteistöille. Merkittävässä määrin elinkeinotoimintaa harjoittavien kiinteistöjen painoluvusta päätetään erikseen.

Silloin kun kiinteistö on merkitty kahdelle tai useammalle omistajalle lisätään kiinteistön painolukua 250:llä. Painoluku jaetaan omistajien kesken.